مرمر سفید حرم

مرمر سفید حرم

مرمر سفید معروف به مرمر سفید حرم جزو یکی از ارزشمند ترین مرمرهای ایران محسوب شده و دارای طرفداران بسیاری در دنیا می باشد.
مرمر سفید حرم به یک مرمر سفید یکدست و بدون تداخل رنگ اطاق می شود، قیمت این محصول بر اساس ابعاد و میزان یکدستی رنگ مشخص می گردد.

توانایی تامین
اسلب
نیم اسلب

مرمر سفید حرم

Haram Withe onyx
shadow