تراورتن کرم

تراورتن کرم

تراوتن کرم بی موج
مناسب برای نمای رومی

توانایی تامین
تایل
صیقل، هوند، چرمی

تراورتن کرم

تراورتن کرم
shadow